رئوس مطالب دوره آموزش کامفار

comfar-training-toc

 


 

 

بخش اول- آموزش مفاهیم مربوط به نحوه تهیه گزارشات Feasibility Study برای انواع

طرح های احداث، توسعه، بازسازی و نوسازی و انتقال، برحسب استانداردهای ملی

و بین المللی تهیه این گزارشات شامل: 

 

−        مطالعات بازار

 −        بررسی های فنی

 −        تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی

 

بخش دوم- آموزش مفاهیم و شاخص های مقایسه ای اقتصاد مهندسی شامل: 

 

−        ارزش فعلي خالص                            Net Present Value NPV

−        نسبت ارزش فعلی خالص                  Net Present Value Ratio NPVR

−        شاخص سود آوری                            Profitability Index PI

−        نرخ بازده داخلي کل سرمایه گذاری     Internal Rate of Return IRR

−        نرخ بازده داخلي سرمایه گذار   Internal Rate of Return on Equity IRRE

−        نرخ بازده داخلی تعدیل شده    MIRR Modified Internal Rate of Return

−        دوره بازگشت سرمايه عادی     Normal Payback Period NPBP

−        دوره بازگشت سرمايه متحرک   Dynamic Payback Period DPBP

−        تحلیل اقتصادی                                Economic Analysis

−        ارزش افزوده                                    Value Added

−        اثرات تسعیر ارز                                 Net Foreign Exchange

−        اشتغالزایی                                     Employment Effect

−        ارزیابی اقتصادی                              Economic Appraisal

−        تحلیل تفاضلی                                 Incremental Analysis

−        آزمون رتبه بندی پروژه ها                             Investment Ranking Test

−        تحلیل حساسیت در برنامه ریزی خطی Sensitivity Analysis

−        بدست آوردن IRR مورد نظر                 Desired IRR

−        تحلیل نقطه سربسر                         Break Even Point Analysis

−        صورت حساب جریانات نقدی               Cash Flow

−        صورت حساب سود زیان                     Income Statement

−        ترازنامه                                          Balance-Sheet

−        سایر مفاهیم کاربردی

 

 بخش سوم- آموزش مفاهیم پایه ای و متغیرهای نرم افزار کامفار COMFAR 

 −        تعریف پروژه

−        پروژه های جدید، بهسازی و نوسازی

−        پروژه های مشارکتی

−        روش توسعه پاک/ کاربرد شراکتی

−        تحلیل مالی و اقتصادی

−        تحلیل مرکز هزینه

−        تخصیص هزینه ها

−        ارزیابی مجدد داراییها

−        تورم

−        تعیین مدل ارزیابی موجودیها

−        برنامه ریزی زمانی جهت تعیین دوران احداث و بهره برداری

−        محصولات

−        واحدهای پولی داخلی، خارجی، واحد پولی حسابداری و واحد شمارش

−        تعیین نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری و سرمایه سرمایه گذاری شده

−        تعیین نرخ استقراض و نرخ سرمایه گذاری مجدد

−        هزینه های ثابت سرمایه گذاری

−        افزایش قیمت ها

−        استهلاک و انواع آن

−        هزینه های تولید

−        هزینه های تولید مستقیم و غیر مستقیم

−        هزینه های ثابت و متغیر

−        هزینه های استاندارد تولید و تعدیلات سالیانه

−        برنامه فروش

−        مالیات و یارانه فروش

−        تعیین سرمایه در گردش برحسب هزینه های تولید شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی، موجودی نقد و حساب های پرداختنی

−        منابع تأمین مالی

−        سرمایه پرخطر

−        یارانه ها و هدایا

−        انواع تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت

−        نحوه توزیع سود

−        تعیین درصد مالیات بردرآمد و یا مالیات مطلق

−        ذخایر سرمایه گذاری

−        ذخایر استهلاک

−        تعدیلات استهلاک

 

بخش چهارم- آموزش نحوه جمع آوری مبانی و مفروضات مورد نیاز نرم افزار کامفار 

 

بخش پنجم- آموزش نحوه ورود اطلاعات Data Entry در گره Node های نرم افزار کامفار

 

بخش ششم- آموزش نحوه انتخاب نتایج Select Results، محاسبات Calculation،

نمایش نتایج Show Results و گزارش گیری Print از نرم افزار کامفار

 

بخش هفتم- آموزش نحوه رفع خطاهای Errors ایجاد شده در خروجی نرم افزار کامفار

 

بخش هشتم- آموزش نحوه تجزیه و تحلیل خروجی های حاصل از نرم افزار کامفار شامل:

−        خلاصه عملکرد پروژه

−        هزینه های سرمایه گذاری

−        هزینه های قبل از بهره برداری سود دوران مشارکت

−        نتایج تجاری

−        جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی

−        جریانات نقدی دوره ای

−        جریانات نقدی تجمعی

−        خالص گردش وجوه

−        جریانات نقدی تنزیل شده

−        کل سرمایه سرمایه گذاری شده

−        نسبت NPV به کل سرمایه و سرمایه سرمایه گذاری شده

−        حساسیت IRR

−        دوره بازگشت سرمایه عادی

−        دوره بازگشت سرمایه متحرک

−        کل حقوق سرمایه گذاری شده

−        صورت حساب سود زیان و نسبتها

−        ترازنامه پیش بینی شده

−        ارزش افزوده

−        جدول خالص اثرات تسعیر ارز

−        اثرات اشتغالزایی

−        ارزیابی اقتصادی

 سایر جداول و نمودارهای محاسبه شده توسط نرم افزار